Principal Teacher (Gaelic Medium) – Bun-sgoil Taobh na Pàirce – EDN15930

Edinburgh

Edinburgh – Communities and Families Principal Teacher Bun-sgoil Taobh na Pàirce Salary: £45,150 Hours: 35 per week Expected start date: 16/08/2021 Tha Bun-sgoil Taobh na Pàirce ann am baile-mor Dhùn Eideann. Tha sinn a’ sireadh prìomh thidsear làn-ùine airson prìomh dhreuchd a ghabhail ann a bhith a’ treòrachadh coimhearsneachd na sgoile, a’ lìbhreagadh phrìomhachasan nàiseanta is ionadail agus a’ coileanadh ar lèirsinn airson ‘àrainneachd ionnsachadh Ghàidhlig den ìre as àirde. ’ Bidh am prìomh thidsear ag obair mar phàirt den sgioba cheannardais, a’ treòrachadh agus a’ stiùireadh na sgoile, a’ lìbhreagadh teagasg is ionnsachadh aig àrd-ìre agus a’ brosnachadh piseach is coileanas. Bidh iad ag obair gu dlùth ri luchd-ionnsachaidh, pàrantan is com-pàrtichean.

Tha an sìor-fhàs ann am FMG ann an Dùn Eideann a’ ciallachadh gu bheil planaichean ann a-nis airson àrd-sgoil Ghàidhlig. Bidh seo a’ toirt iomadh chothrom dhan luchd-obrach airson obair thar-earrain is adhartas dreuchdail. Tha… – Permanent – Full-time

Tagged as:

Source: