Deputy Head Teacher (Gaelic Medium) – Bun-sgoil Taobh na Pàirce – EDN14058

City of Edinburgh Council

City of Edinburgh Council – Edinburgh – Job Description Communities and Families Deputy Head Teacher Bun-sgoil Taobh na Pàirce Salary: £52,785 (subject to job sizing) Hours: 35 per week Tha Bun-sgoil Taobh na Pàirce ann am baile-mor Dhùn Eideann. Tha sinn a’ sireadh iar-cheannard airson prìomh dhreuchd a ghabhail ann a bhith a’ treòrachadh coimhearsneachd na sgoile, a’ lìbhreagadh phrìomhachasan nàiseanta is ionadail agus a’ coileanadh ar lèirsinn airson àrainneachd ionnsachadh Ghàidhlig den ìre as àirde. Bidh an t-iar-cheannard ag obair mar phàirt den sgioba cheannardais, a’treòrachadh agus a’ stiùireadh na sgoile, a’ lìbhreagadh teagasg is ionnsachadh aig àrd-ìre agus a’ brosnachadh piseach is coileanas. Bidh iad ag obair gu dlùth ri luchd-ionnsachaidh, pàrantan is com-pàrtichean.

Tha an sìor-fhàs ann am FGM ann an Dùn Eideann a’ ciallachadh gu bheil planaichean ann a-nis airson àrd-sgoil Ghàidhlig. Bidh seo a’ toirt iomadh chothrom dhan luchd-obrach airson obair thar-earrain is adhartas dreuchdail. Bun-sgoil Taobh na Pàir… – Permanent – Full-time

Tagged as:

Source: